Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BOOKOPOLY

SPIS TERŚCI:

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§2. REJESTRACJA (ZAŁOŻENIE KONTA)

§3. WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU

§4. OGÓLNE INFORMACJE O TOWARACH I CENACH

§5. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

§6. FORMY PŁATNOŚCI

§7. DOSTAWA

§8. RĘKOJMIA I REKLAMACJE Z TYTUŁU RĘKOJMI

§9. GWARANCJA

§10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

§12. DANE OSOBOWE KLIENTA

§13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1. P OSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem Sklepu jest:

MED-SERVICES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-150), ul. Ceramiczna 1/102 , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000824373, NIP: 7123398328, REGON: 38537484800000, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł wpłaconym w całości.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji Zamówień Towarów złożonych przez Klientów za pośrednictwem sklepu internetowego BOOKOPOLY.

3. Klient korzystający ze Sklepu może kontaktować się z jego właścicielem za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@bookopoly.pl lub pod numerem telefonu +48668253525

4. Definicje niektórych użytych pojęć:

Cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (PLN), którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Towar. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (uwzględniającymi podatek VAT)

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie przez Klienta Konta

Formularz zamówienia - formularz dostępny w Sklepie i umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie

Konsument - osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową

Konto – indywidualne konto, które każdy Klient może założyć w Sklepie, za pośrednictwem którego gromadzone są dane Klienta i informacje o dokonanych Zamówieniach

Koszyk – element funkcjonalny Sklepu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej bookopoly.pl

Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Klient otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego; format pliku zależny jest od zawartości (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video)

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady sprzedaży Towarów oferowanych przez sklep internetowy BOOKOPOLY

Sklep – sklep internetowy BOOKOPOLY, prowadzący przez Sprzedawcę pod adresem internetowymbookopoly.pl

Sprzedawca - właściciel Sklepu

Towar – produkt oferowany do sprzedaży w Sklepie będący przedmiotem umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem

Zamówienie - oświadczenie woli składane przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy, poprzedzone akceptacją treści Regulaminu, wyborem Towarów oraz formy płatności.

§2. R EJESTRACJA (ZAŁOŻENIE KONTA)

1. Rejestracja (założenie konta) przez Klienta nie jest wymagana do zapoznania się z asortymentem Sklepu i nie jest konieczna do złożenia Zamówienia i zawarcia umowy.

2. Założenie, rejestracja i korzystanie z Konta jest bezpłatne i możliwe przez czas nieoznaczony.

3. Rejestracja w Sklepie umożliwia Klientowi:

a) wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy; składanie Zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych; tworzenie listy zakupów,

b) przeglądanie historii zamówień,

c) korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.

4. W celu rejestracji w Sklepie należy wypełnić Formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu oraz hasło, a również zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza przez Klienta, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyłane zostaje potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.

6. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w Formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta.

7. Klient zobowiązany jest do podania przy zakładaniu Konta swoich własnych danych osobowych.

8. Sprzedawca będzie przekazywał Klientowi informacje związane ze sprzedażą na rzecz Klienta w formie elektronicznej (mailowej).

9. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto w panelu znajdującym się na stronie Sklepu. W przypadku usunięcia Konta, wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających ze zrealizowanych Zamówień. Dane Klienta zawarte w księgach podatkowych Sprzedawcy oraz związanych z nimi dokumentach, będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

§3. WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Do przeglądania strony internetowej Sklepu, w tym przeglądania asortymentu, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarka internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji.

2. Ponadto do rejestracji w Sklepie i do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu, niezbędne jest także aktywne konto poczty elektronicznej.

3. W przypadku, gdy zakupione Towary znajdują się w formacie PDF*, doc*, mp3*, mp4*, Klient musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki.

4. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem krajowej instytucji płatniczej PayU. Usługi te świadczy PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/

5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła.

§4. OGÓLNE INFORMACJE O TOWARACH I CENACH

1. Przedmiotem sprzedaży są Towary, które zostają zamieszczone na stronie internetowej Sklepu.

2. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego zgodnie z warunkami Regulaminu.

3. Ceny Towarów umieszczonych na stronie internetowej Sklepu:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych (PLN);

b) nie zawierają kosztów dostawy (Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości i wielkości Zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Towaru przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. Cena Towarów + koszty dostawy) wskazany jest w Koszyku przed finalnym złożeniem zamówienia przez Klienta.

4. Wszystkie Towary zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, a ponadto legalnie wprowadzone na rynek polski. Ewentualnie oferowane Towary krótko używane bądź pochodzące z ekspozycji są odpowiednio oznaczane i opisane w ofercie.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Towarów udostępnionych na stronie internetowej Sklepu, jednakże Cena Towaru obowiązująca w chwili złożenia Zamówienia pozostaje dla Klienta wiążąca.

6. Akcje promocyjne oraz wyprzedaże przeprowadzane są na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.

§5. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towaru będącego przedmiotem zamówienia.

2. Klient może składać Zamówienia na Towary dostępne w asortymencie Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

3. W celu złożenia Zamówienia należy:

a) zalogować się do Sklepu lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;

b) wybrać Towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

c) wybrać sposób dostawy;

d) w przypadku zamówienia z dostawą (wysyłka) – wpisać dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Towaru, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru; w przypadku wyboru dostawy do Paczkomatu InPost dodatkowo podać adres alternatywny, gdzie skierowana zostanie przesyłka, jeśli jej gabaryty uniemożliwiają umieszczenie jej w Paczkomacie InPost;

e) wpisać dane do faktury, jeżeli są inne niż dane do odbioru Zamówienia (jeśli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);

f) wybrać formę płatności;

g) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze” – w zależności od wyboru formy płatności.

4. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie, a następnie informuje o wysłaniu Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i informacja o jego wysłaniu następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości elektronicznej na adres e-mail. Zawiera ona co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego wysłaniu, potwierdzenie zawarcia umowy oraz informację o łącznej cenie Towarów objętych Zamówieniem jak i o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zawarciem umowy.

5. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dotycząca zakupu danego Towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji Zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem Towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

6. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego, aktualnego i dokładnego adresu, pod który ma zostać dostarczony przedmiot zamówienia. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeśli z powyższego powodu pomimo dochowania przez Sklep i firmę doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.

§6. FORMY PŁATNOŚCI

1. Zapłaty za zakupione Towary Klient może dokonać:

a) osobiście, płacąc gotówką kurierowi, w przypadku, gdy wybraną formą płatności jest „płatność za pobraniem”

b) płatnością on-line za pośrednictwem PayU, płacąc przelewem internetowym bądź kartą kredytową. W tym przypadku realizacja złożonego przez Klienta Zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności.

2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem internetowym albo płatności kartą, Klient w momencie dokonania Zamówienia obowiązany jest zapewnić środki pieniężne odpowiadające wartości złożonego Zamówienia wraz z kosztami dostawy. W razie braku zapłaty za Towar z góry, Zamówienie nie zostanie zrealizowane.

3. Klient akceptując Regulamin zgłasza jednocześnie żądanie wystawiania faktur dokumentujących dokonaną na jego rzecz sprzedaż.

4. Klient wyraża zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę paragonów/faktur elektronicznych w formie pliku pdf oraz ich wysyłanie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Jeśli Klient nie chce otrzymać paragonu/faktury drogą elektroniczną może zgłosić sprzeciw – w takim wypadku będą one wysłane w formie tradycyjnej, tj. papierowej wraz z Zamówieniem.

§7. DOSTAWA

1. Dostawa Towaru odbywa się wyłącznie na rzecz Klientów posiadających adres dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca nie prowadzi wysyłki poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany Towar informację o liczbie dni roboczych (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. W/w informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub do Paczkomatu InPost. Czas realizacji Zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Towarów. Czas realizacji Zamówienia uzależniony jest od dostępności danego Towaru.

3. Przedmiot zamówienia może być dostarczony – według wyboru Klienta:

a) za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres,

b) do Paczkomatu InPost.

4. W związku z realizacją Zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji Zamówienia (status zamówienia).

§8. RĘKOJMIA I REKLAMACJE Z TYTUŁU RĘKOJMI

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za Towary z wadą z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

2. Pierwszym etapem reklamacji jest kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@bookopoly.pl lub telefonicznie pod nr +48668253525 Następnie w celu skorzystania ze swoich uprawnień Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Towaru i opisu przyczyn jego reklamacji.

3. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również zwięzły opis ujawnionej wady, okoliczności oraz datę jej wystąpienia, oraz treść żądania.

4. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi, Klient powinien dostarczyć reklamowany Towar i opis reklamacji do Sklepu na adres:

MED-SERVICES sp. z o.o. ul. Ceramiczna 1/102, 20-150 Lublin z dopiskiem: "reklamacja"

5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne i wymagają uzupełnienia – przed rozpoznaniem reklamacji Sklep zwróci się do Klienta o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie.

6. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

7. W przypadku, gdy dostarczony Towar okaże się wadliwy (niezgodny z umową), Klient ma prawo złożyć reklamację wraz ze wskazaniem żądania:

a) obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez powyższego Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep,

b) wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sklep może odmówić wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę towaru.

8. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli wada Towaru jest nieistotna.

9. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wykona wskazane przez Klienta żądania zgodnie z przysługującymi mu prawami wymienionymi w niniejszym paragrafie.

10. W razie odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

§9. GWARANCJA

1. Towary sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta). Dokument gwarancyjny jest każdorazowo dostarczany w opakowaniu razem z zakupionym Towarem (o ile towar jest objęty gwarancją). Sklep nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Towary.

2. W przypadku Towarów, na które producent, dystrybutor lub inny gwarant udzielił gwarancji, Klient może reklamować Towar posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio u gwaranta, a Sklep może być jedynie pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sklepu,

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu w stosunku do Sprzedawcy z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 8 Regulaminu.

§10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient ma możliwość rezygnacji ze złożonego Zamówienia do momentu przygotowania Zamówienia do wysyłki, kontaktując się ze Sklepem przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@bookopoly.pl lub telefonicznie pod nr +48668253525

2. Konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia odebrania Towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a odstępujący od umowy jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym dokonano odstąpienia od umowy. Jeżeli odstępujący od umowy wybrał sposób zwrotu (dostarczenia) Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu odstępującemu od umowy poniesionych przez niego kosztów, przekraczających koszty zwykłego sposobu dostarczenia.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać: określenie adresata (zgodnie z danymi podanymi poniżej) datę zawarcia umowy/odbioru Towaru, imię, nazwisko oraz adres odstępującego od umowy, informację o przedmiocie odstąpienia, oraz stwierdzenie dotyczące odstąpienia od umowy ze Sklepem, jak również – w przypadku oświadczenia w wersji papierowej - powinno być podpisane. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać listownie w wersji papierowej pod adres: MED-SERVICES sp. z o.o. ul. Ceramiczna 1/102, 20-150 Lublin z dopiskiem: "zwrot" albo przesłać przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@bookopoly.pl

6. Odstępując od umowy można skorzystać z formularza przygotowanego przez Sklep (Załącznik nr 1 do Regulaminu) lub z formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Posłużenie się tymi formularzami nie jest obowiązkowe – Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu również w inny sposób.

7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):

a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

e) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. Zwrot środków pieniężnych odstępującego od umowy nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyto przy płatności, chyba że odstępujący od umowy wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, z zastrzeżeniem ust. 7.

9. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od odstępującego od umowy do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez odstępującego od umowy dowodu jego odesłania.

10. Sklep zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność (w tym koszty dostarczenia Towaru Konsumentowi, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, o których mowa w ust. 10 poniżej).

11. Bezpośredni koszt zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Ponadto jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ( http://www.uokik.gov.pl).

2. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą, b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d) Klient, w celu polubownego rozwiązywania sporów, może również skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

§12. D ANE OSOBOWE KLIENTA

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest MED-SERVICES sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-150 ul. Ceramiczna 1/102, nr tel. +48668253525 e-mai biuro@bookopoly.pl

2. Podawanie przez Klienta danych osobowych (imię, nazwisko, firma, adres, numer telefonu, adres e-mail) jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy zgodnie z Regulaminem, w tym wysyłki zamówionych Towarów. Niepodanie koniecznych danych osobowych wyklucza możliwość zawarcia i wykonania umowy. Klient jest odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych osobowych.

3. Podawane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania przez Sklep umowy sprzedaży Towarów oraz w celu obsługi posprzedażnej transakcji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”). Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w innych celach po uzyskaniu na to jego zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Podawane przez Klienta dane osobowe niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. adres, imię, nazwisko, nazwa firmy, nr telefonu, mogą zostać przekazane podmiotom realizującym wysyłkę w imieniu Sklepu oraz operatorowi telekomunikacyjnemu w celu powiadomienia Klienta o statusie zamówienia w drodze SMS.

5. W przypadku dokonywania przez Klienta płatności on-line poprzez pośrednika płatności elektronicznych Klient upoważnia Sklep do przekazywania temu pośrednikowi jego danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności.

6. Dane osobowe Klienta nie zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacjom międzynarodowym.

7. Klient ma prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b) przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji),

c) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

8. Klient ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody na przetwarzanie następuje za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@bookopoly.pl Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. We wszelkich innych sprawach związanych z danymi osobowymi Klienta należy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych u Administratora, nr tel. +48668253525 e-mail: biuro@bookopoly.pl

9. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Dane osobowe Klienta, będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

11. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta przedstawione zostały w „Polityce prywatności” na stronie internetowej Sklepu.

§13. P OSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść Regulaminu jest udostępniona do nieodpłatnego pobrania i zapisania przez każdą zainteresowaną osobę w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Klienta umowy.

3. Wszystkie nazwy Towarów zamieszczone na stronie Sklepu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa.

4. Do spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2020

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz odstąpienia od umowy

Adresat: MED-SERVICES sp. z o.o. ul. Ceramiczna 1/102, 20-150 Lublin lub biuro@bookopoly.pl

Odstępuję od umowy sprzedaży z dnia*(…) następujących towarów/rzeczy* (…)/o świadczenie następującej usługi z dnia* (…) polegającej na* (…)

Imię i nazwisko, adres konsumenta* ( …) Podpis*(…) (o ile wysyłane w wersji papierowej)

Data i Miejsce